fbpx

KAMERA AYDINLATMA METNİ

KAMERA KAYITLARINA İLİŞKİN
AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu

Bu metin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (Kanun) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Büyük Anadolu Didim Resort Hotel (veri sorumlusu) tarafından siz kayıt altına alınanların (İlgili Kişilerin) aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır.

Tanımlar

Kişisel Veri : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,
Özel Nitelikli Kişisel Veri : Kişilerin ırkı etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri,
İlgili Kişi : Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,
Veri Sorumlusu : Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,
6698 Sayılı Kanun : Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu ifade eder.

Ne Tür Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?

Fiziki mekan güvenliği kategorisi altında otel binasının içerisinde ve çevresinde belli lokasyonlarda bulunan görüntülü kamera kayıtları işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla ve Hukuki Sebeplerle İşliyoruz?

Kişisel verilerin işlenme şartları başlığını taşıyan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. Maddesine göre, kural olarak kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez.  Ancak KVKK m.5/2’de yer alan şartlardan birinin varlığı halinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür.
Açıklanan kişisel verileriniz Kanun’un 4. Maddesinde belirtilen ilkelere uygun olarak;
Bina ve çalışan güvenliğinin sağlanması, iş yerindeki güvenlik önlemlerinin alınmasını sağlamak ve iş yerindeki çalışma ortamının bozulmasını önlemek amaçları ile “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” (KVKK m.5/2-ç) hukuki sebebine dayalı olarak açık rızanız temin edilmeksizin işlenmektedir.
Denetim faaliyetlerinin yürütülmesi, taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini amaçları ile “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” (KVKK m. 5/2-f) hukuki sebebine dayalı olarak açık rızanız temin edilmeksizin işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarabiliriz

Yukarıda izah edilen amaçlar ile toplanan kamera kayıtları aktarılmamaktadır.

Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntemlerle Topluyoruz?

Kamera kayıt cihazı aracılığı ile kayıt ortamında bulunanların kaydedilmesi suretiyle otomatik yollarla toplanmaktadır.

Resmi Makamlarla Paylaşım

Kişisel verileriniz, resmi makamlarca ilgili mevzuata uygun şekilde talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılması zorunda olunan durumlarda resmi makamlara açık rızanız olmaksızın açıklanabilecektir. Kişisel verilerinizin şirketimizi etkileyen hukuki bir ihtilaf ile ilgili ya da potansiyel ihtilaflara ilişkin olarak gerekli olduğu ölçüde kullanılması ve mahkemeler ve diğer yetkili kurum ve kuruluşlarla paylaşılması da mümkün olabilir. Bu çerçevede kişisel verileriniz, Şirketimiz hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek  (KVKK m. 5/2-ç) ve Şirketimizin haklarının tesisi veya korunması hukuki sebeplerine dayalı (KVKK m.5/2-e) olarak açık rızanıza gerek olmadan işlenebilecektir. Bu doğrultuda resmi makam taleplerinin yerine getirilebilmesi ve hukuki süreçler için zorunlu olması halinde kamu kurum ve kuruluşları ile yargı organlarıyla paylaşılabilecektir. (Bknz. Kişisel Verilerin Korunması Kanuna İlişkin Uygulama Rehberi sy.77)

Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi gereği veri sorumlusu sıfatıyla otelimize karşı,
⦁ Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
⦁ Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
⦁ Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
⦁ Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
⦁ Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
⦁ 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
⦁ (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
⦁ İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
⦁ Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

Siz değerli kayıt altına alınanlar, Kanun’un 11. Maddesi kapsamında yer alan haklarınıza ilişkin taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkındaki Tebliğe” göre, “https://buyukanadoludidimresort.com/tr/” adresinden ya da otelimizden temin edebileceğiniz “Veri Sahibi Başvuru Formunu” doldurup, imzalayarak Büyük Anadolu Didim Resort Hotel “Mavisehir Mah., Kiray Cad., No:22, Didim/AYDIN” adresine yazılı olarak bizzat tevdi edebilir ya da Noter kanalıyla gönderebilir yahut bize daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle şirketimize iletebilirsiniz.
Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkındaki Tebliğ’de” belirlenen tarifedeki ücret alınabilmektedir.
Kişisel veri sahibinin kendisi dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak kişisel veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

ŞİRKET : EREĞLİ ANADOLU OTELCİLİK TİCARET VE SANAYİ LTD. ŞTİ.
MERSİS NO : 0352016384800011
İLETİŞİM LİNKİ : https://buyukanadoludidimresort.com/tr/
ADRES : Mavisehir Mah., Kiray Cad., No:22, Didim/AYDIN
E-POSTA : info@buyukanadoludidimresort.com
TELEFON NO : 0 256 825 94 94

Büyük Anadolu Didim Resort Hotel veri işleme politikası hakkında detaylı bilgi için https://buyukanadoludidimresort.com/tr/ adresinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasını inceleyebilirsiniz.