MİSAFİRLERİN COVİD-19 TEDBİRLERİ KAPSAMINDA KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Değerli Misafirlerimiz,

Bildiğiniz üzere, 2019 yılının Aralık ayında ilk olarak Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip korona virüsü (Covid-19) 12.03.2020 tarihi itibariyle Dünya Sağlık Örgütü tarafından “pandemi (salgın)” olarak nitelendirilmiştir. Bu kapsamda Büyük Anadolu Didim Resort Hotelolarak siz değerli misafirlerimiziçin tüm sağlık tedbirlerinialmış bulunmaktayız. Siz değerli misafirlerimizin bu tedbir ve önlemlere eksiksiz bir şekilde uymasını rica ederiz. Covid-19 salgını nedeniyle Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayınlanan Konaklama Tesislerinde Kontrollü Normalleşme Süreci, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan Konaklama Tesislerinde Uygulanacak Standartlar ve Tedbirler Hk. ve Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan Konaklama Tesislerinde Alınması Gereken Önlemler başlıklı genelgeler doğrultusunda, işbu Aydınlatma Metni ile tarafınıza ait kişisel verilerin, Büyük Anadolu Didim Resort Hoteltarafından hukuka uygun şekilde işlendiği, toplandığı, hukuki amacı ve verilerin kimlere aktarılabileceği hakkında bilgi verilmektedir. Bu bilgilendirme, 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren, 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” (Kısacası KVKK) 10. maddesi gereğince düzenlenmiştir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Büyük Anadolu Didim Resort Hotel tarafından siz değerli misafirlerimizin (İlgili Kişilerin) aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır.

1. VERİ SORUMLUSU

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, Büyük Anadolu Didim Resort Hotel“Veri Sorumlusu” sıfatına haiz olup, tarafımıza aşağıda yer verilen iletişim bilgileri aracılığıyla ulaşmanız mümkündür.

ŞİRKET : EREĞLİ ANADOLU OTELCİLİK TİCARET VE SANAYİ LTD. ŞTİ.

MERSİS NO : 0352016384800011

İLETİŞİM LİNKİ :https://buyukanadoludidimresort.com/tr/

ADRES :Mavisehir Mah.,Kiray Cad., No:22, Didim/AYDIN

E-POSTA :info@buyukanadoludidimresort.com

TELEFON NO :0 256 825 94 94

2. TANIMLAR

KİŞİSEL VERİ : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi, ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİ : Kişilerin ırkı etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri, İLGİLİ KİŞİ : Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi, VERİ SORUMLUSU : Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, 6698 SAYILI KANUN : Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu ifade eder.

3. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Aşağıda Büyük Anadolu Didim ResortHotel.tarafından KVKK m.5/2’deöngörülen şartlar çerçevesinde (5. Başlık altında detaylı şekilde açıklanmıştır), şirketimiz bünyesinde Covid-19 Taahhüt Metni aracılığıyla işlenen kişisel verileriniz belirtilmiştir.

- Kimlik kategorisi kapsamında işlenen kişisel verileriniz: Ad Soyad, İmza, Pasaport Bilgileri.

- İletişim kategorisi kapsamında işlenen kişisel verileriniz: Adres, İletişim Numarası.

- Lokasyon kategorisi kapsamında işlenen kişisel verileriniz: Son 14 Gün İçerisinde Bulunulan Yer Bilgileri ve Konaklama Sonrası Ülke İçerisindeki Seyahat Bilgisi.

- Diğer kategoriler kapsamında işlenen kişisel verileriniz: Oda Numarası.

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI

Büyük Anadolu Didim Resort Hotel tarafından elde edilen kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 5. Maddesi’nde belirtilen şartlar kapsamında (5. Başlık altında detaylı şekilde açıklanmıştır);Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayınlanan Konaklama Tesislerinde Kontrollü Normalleşme Süreci, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan Konaklama Tesislerinde Uygulanacak Standartlar ve Tedbirler Hk. ve Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan Konaklama Tesislerinde Alınması Gereken Önlemler başlıklı genelgeler uyarınca öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla işlenmektedir.

5. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Siz değerli misafirlerimizin yukarıdaki 3 Numaralı Başlık Altında sunduğumuz kişisel verileri, (4 numaralı başlıkta belirttiğimiz amaç kapsamında)Büyük Anadolu Didim Resort Hoteltarafından, “tarafınızca doldurulanCovid-19 Beyan veTaahhüt Metni” vasıtasıyla ve aşağıda belirtilen hukuki sebebe dayalı olarak toplanmaktadır.

Kişisel verilerin işlenme şartları başlığını taşıyan 6698 sayılı KVK K. m.5/1’e göre, kural olarak kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez. Ancak KVKK m.5/2’de yer alan şartlardan birinin varlığı halinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür.

Bu kapsamda yukarıdaki 3 Numaralı Başlık Altında belirttiğimiz kişisel verileriniz,KVKK’nın m.4/2 de öngörülen ilkeler doğrultusunda, KVKK m.5/2-ç’de yer alan “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak açık rızanız temin edilmeksizin işlenmektedir.

6. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

Siz değerli misafirlerimizin kişisel verileri, bu metnin (4) numaralı maddesinde belirtilen amaçlara hizmet etmesi için, KVKK’nın 8. Maddesinde belirtilen kişisel verileri işleme şartları ve amaçlarına ve ilgili kanunda öngörülen temel ilkelere uygun olarak, COVID-19 hastalığına ilişkin belirtiler taşımanız durumunda toplum sağlığının korunabilmesi amacıyla,talep halinde Kanunen Yetkili Sağlık Kuruluşlarına aktarılabilecektir.

7. YURTDIŞINA VERİ AKTARIMI

Büyük Anadolu Didim Resort Hoteltarafından işlenen kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

8. İŞLENEN ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na göre kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.

Aşağıda Büyük Anadolu Didim Resort Hoteltarafından KVKK m.6’de öngörülen şartlar çerçevesinde (10. Başlık altında detaylı şekilde açıklanmıştır), şirketimiz bünyesinde Covid-19 Taahhüt Metni aracılığıyla işlenen özel nitelikli kişisel verilerinizin belirtilmiştir.

Sağlık Bilgisi kategorisi kapsamında işlenen özel nitelikli kişisel verileriniz: Kronik rahatsızlık bilgisi, koronavirüs geçirilip geçirilmediği, geçirilmişse son negatif test tarihinden itibaren 14 günlük sürenin geçip geçmediği, koronavirüs testi pozitif olan biriyle temaslı olunması nedeniyle takibe alınıp alınmadığı bilgisi

9. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI Büyük Anadolu Didim Resort Hotel tarafından elde edilen kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 5. ve 6. Maddesi’nde belirtilen şartlar kapsamında (10. Başlık altında detaylı şekilde açıklanmıştır);Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayınlanan Konaklama Tesislerinde Kontrollü Normalleşme Süreci, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan Konaklama Tesislerinde Uygulanacak Standartlar ve Tedbirler Hk. ve Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan Konaklama Tesislerinde Alınması Gereken Önlemler başlıklı genelgeler uyarınca öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla işlenmektedir.

10. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Siz değerli misafirlerimizin yukarıdaki 8 Numaralı Başlık Altında sunduğumuz özel nitelikli kişisel verileri, (9 numaralı başlıkta belirttiğimiz amaçlar kapsamında)Büyük Anadolu Didim Resort Hoteltarafından, “tarafınızca doldurulanCovid-19 Taahhüt Metni” aracılığıyla ve aşağıda belirtilen hukuki sebeplere dayalı olarak toplanmaktadır.

Kural olarak özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır. Sağlık verileri ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir

Bu kapsamda yukarıdaki 8 Numaralı Başlık Altında belirttiğimiz özel nitelikli kişisel verileriniz,KVKK’nın m.4/2 de öngörülen ilkeler doğrultusunda, KVKK m.6/2 gereğince ancak (ilgili kişiden) açık rızanın temin edilmesi suretiyle ve sadece toplama amacına hizmet etmek için işlenmektedir.

11. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ Siz değerli misafirlerimizin özel nitelikli kişisel verileri, bu metnin (9) numaralı maddesinde belirtilen amaçlara hizmet etmesi için, KVKK’nın 8. Maddesinde belirtilen kişisel verileri işleme şartları ve amaçlarına ve ilgili kanunda öngörülen temel ilkelere uygun olarak, COVID-19 hastalığına ilişkin belirtiler taşımanız durumunda toplum sağlığının korunabilmesi amacıyla, talep halinde Kanunen Yetkili Kamu Sağlık Kuruluşlarına aktarılabilecektir.

12. YURTDIŞINA ÖZEL NİTELİKLİ VERİ AKTARIMI

Büyük Anadolu Didim Resort Hotel tarafından işlenen özel nitelikli kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

13. KİŞİSEL VERİLERİN KORUMASI KANUNU’NUN 11. MADDESİ GEREĞİ İLGİLİ KİŞİ OLARAK HAKLARINIZ

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi gereği veri sorumlusu sıfatıyla otelimize karşı,

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

• 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

• (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

Siz değerli misafirlerimiz, KVKK’nın 11. Maddesi kapsamında yer alan haklarınıza ilişkin taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkındaki Tebliğe” göre, “https://buyukanadoludidimresort.com/tr/” adresinde yer alan “Veri Sahibi Başvuru Formunu” doldurup, imzalayarak Büyük Anadolu Didim Resort Hotel “Mavisehir Mah.,Kiray Cad., No:22, Didim/AYDIN” adresine yazılı olarak ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle şirketimize iletebilirsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkındaki Tebliğ'de” belirlenen tarifedeki ücret alınabilmektedir.

Kişisel veri sahibinin kendisi dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak kişisel veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

14. BİLGİLERİNİZİN GÜNCELLENMESİ TALEBİ Topladığımız kişisel verilerinizin doğru ve gerektiğinde güncel olması gerekmektedir. Bu nedenle, kişisel verilerinizde herhangi bir değişiklik meydana gelmesi halinde, bu hususu Şirketimizin ilgili birimine bildirebilirsiniz.

15.METNİN YÜRÜRLÜĞÜ İşbu Aydınlatma Metni 30.06.2020 tarihinde hazırlanmıştır. Aydınlatma Metni’nde herhangi bir değişiklik olması durumunda, işbu metnin yürürlük tarihi ve içeriği güncellenecektir.